فروش پیانو کرج

فروش پیانو کرج خانواده ای از سازهای زهی با صفحه کلید در قرن چهارده در اروپا تکامل یافتند. ابتدایی ترین آنها سنتور بود، یک جعبه کم عمق بسته و سیم های کشیده شده را با دو چکش چوبی روی آن می کوبیدند. سنتور منجر به توسعه کلاویکورد شد که در قرن چهارده نیز ظاهر شد.… ادامه خواندن فروش پیانو کرج